Felleskostnader (Husleie)

Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. TOBB tilbyr autogiro eller eFaktura.

Utleie av leiligheten/bruksoverlating

Skal du leie ut eller overlate bruken av leiligheten kan du klikke på denne linken og du vil få opp skjema og regler for utleien. https://tobb.no/for-deg/utleie-av-bolig

Ref. §4-2 Bruksoverlating:

1. Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

2. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

 • Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken avhele boligen for opp til tre år
 • Andelseieren er en juridisk person
 • Andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
 • Et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp-eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
 • Det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.
 • Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.
 • Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
 • Styret/BBL skal sende skriftlig svar på søknaden innen 2 måneder.

3. Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning fra styret

4. Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget

Søppelhåndtering

Borettslaget har kildesortering med nedgravde søppelcontainere. Ved etableringen av nedgravde avfallscontainere fikk hver tilknyttede husholdning 2 stk. rfid-brikker som gir adgang til å benytte containerne. Brikkene skal følge boligen, og hver bolig skal ha 2 brikker.

Glasscontainer og container for farlig avfall står på Storplassen. Kode til døra på containeren for farlig avfall er *224466*

Les mer om søppelhåndtering på Trondheim renholdsverk sin hjemmeside
Bruksanvisning for søppelhåndteringssystemet finner du her.

Container

Leies to ganger i året (på våren og høsten).

Vaskeriene

Du vasker gratis i borettslagets vaskerier. Du kan vaske fra kl. 07.00 til 21.00 på hverdager. Lørdag fra kl. 09.00 til 17.00. Søndag fra 13.00 til 19.00. Du skriver deg på liste på utsiden av døra på vaskeriet. Følg reglene for bruk nøye og hold orden. Vaskeriene består av vaskemaskiner, tørketrommel og tørkerom. På tørkestativ ute er det muligheter for å tørke tøy. Ikke bruk tørkestativet på helg og helligdager ellers.

De nye blokkene har ikke fellesvaskeri.

Renhold i oppgangene

Utføres av eksternt firma.

Oppussing og vedlikehold

I henhold til borettslagslover er andelseier selv ansvarlig for alt innenfor leilighetens vegger.
Oppussingsarbeid som medfører støy ; banking, boring, sliping o.l. må ikke foregå mellom kl 2200 – 0700 på hverdager, helge- og høytidsdager.

Før renovering av bad, kjøkken og toalett hvor vann, avløp, elektriske anlegg og ventilasjon blir berørt, så skal det sendes søknad til styret. Tiltaket kan ikke iverksettes før styrets godkjenning foreligger. Dokumentasjon av at tiltaket utføres av sertifisert firma/person. Dette skal det opplyses om i søknaden. Samsvarserklæring fra utøvende firma/person vedrørende elektriske anlegg og DDV- instruks (dokumentasjon, drift og vedlikehold) for utført arbeid må fylles ut og må kunne framvises ved behov.

Det er ikke tillatt å endre på bærende konstruksjoner, samt montere parabolantenner, varmepumper og lignende.

Det er ikke tillatt å montere 3-fas sikringer i andelseiers egne sikringsskap.
BBL har rett på tilgang til leiligheter i forbindelse med vedlikehold, endringer, ettersyn og lignende.

Merknad:

Skifte av sluk vil bli refundert med inntil kr. 4 000,-. Søknad fremmes Styret/BBL med kopi av faktura.
Andelseier plikter å informere utøvende firma/entreprenør om eventuelle tabber/skader som blir forvoldt, må dekkes av firmaets/entreprenørens egne forsikringsordninger.
Eksempler på skader er skifte/flytte av sluk som har ført til skader på naboleiligheter.
Andelseier plikter å gi nabovarsel ved støybelastet oppussing av leiligheten. Varslet gis i form av oppslag i samtlige oppganger i den blokken hvor oppussingen foregår.

Kjøkken og bad

Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett åpne for å unngå kondensskader eller muggdannelser i leiligheten.

Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting o.l slik at man unngår frostskader på vann- og avløpsrør. Steng vanntilførselen til oppvask- og vaskemaskiner ved lengre fravær.

Andelseier er ansvarlig å hold vannlåser fri for hindringer og det er kun tillatt å nytte toalettpapir i toalettet.

Ventilhette uten motor, linket til ventilasjonssystemet, er montert over komfyren på kjøkkenet. Det er ikke tillatt å montere ventilator med motor eller andre typer ventilhetter. Årsak er at dette vil ødelegge avtrekket for alle i oppgangen og forstyrre avtrekksystemet som er installert. Slike installasjoner kan medføre skader og erstatningsansvar for andelseier.

Terrasse-, B og ”Ny” blokkene – Balkonger, terrasser og platter

Generelt

På terrasser, verandaer uten inn-glassing kan kun gass- og elektrisk grill benyttes.
Blomsterkasser skal festes på innsiden av rekkverket på terrasse/veranda for å unngå falluhell.

Gassgrill

Gassgrill krever følgende forebyggende sikkerhetstiltak og vedlikehold og bør gjennomføres minimum en gang i grillsesongen:

 • Sjekk pakningene på gassbeholderen for sprekker og lignende.
 • Sjekk om det er lekkasje på koblingene på grillen og regulatoren. Kan gjøres ved å spraye på såpevann og se om det bobler
 • Sjekk produksjonsåret på slangen og at slangen er fri for sprekker. Slangen vil morkne over tid og kan danne sprekker og lekkasje. Slangen bør skiftes etter ca 2 – 5 år.
 • Gassbeholderen skal lagres luftig.

Terrasseblokkene

Det skal søkes til Styret/BBL ved oppsetting av markiser, terrasser, plattinger, levegger.

Terrasse og platter

Kravet ved etablering av terrasse/platter skal ha lik utførelse og tilpassing i forhold til oppgitte mål og farge..

Terrasse/platting med levegg skal ha følgende mål, jfr bilde av levegg:

Terrasse/platting

Bredde: samme mål som leilighetens bredde

Høyde: 680 cm

Levegg

Høyde v/yttervegg: 60cm under gesims

Lengde øvre kant/topp: 330 cm til brekket, fra brekket til ytterkant 360 cm

Lengde v/ gulvet: 680 cm

Høyde v/ ytterkant: 107 cm

Frontgjerde/rekkverk

Høyde fra golv til topp: 85,5 cm

Fargesetting

Norconcult AS, avd Plan og Arkitektur har gitt BBL følgende fargesetting og som skal nyttes i fremtiden:

Skille/Skjermvegg

 • Skille/skjermvegg og frontgjerde/rekkverk males med oljemaling for treverk utendørs bruk. Fargekode Jotun 1453 Bomull SO502-Y, en hvitfarge med en svak gulaktig nyanse.
 • Tregulv/platt og eventuelle trinn

Horisontale flater

 • Trebitt 9072 Naturgrå (Jotun) er en lys, gråbeige tone.
 • Trebitt 9073 Shimmergrå (Jotun) er en lys, kjølig grå tone.
 • Butinox terrassebeis, nr 1008 gråhvit.
 • Baron Oljebeis med fargekode Aske. Dette er en halvblank alkyd/oljebasert og transparent beis, som tar vare på treverkets naturlige struktur og inneholder beskyttende UV-filter. Beisen kan benyttes både på vanlig treverk og på trykkimpregnert. Oljebeisen kan benyttes på nytt, grunnet treverk eller på treverk som allerede er oljebeiset. Kfr www.fargerike.no

Alle fire alternativene er farger som vil harmonere med den valgte fargen på vertikale flater.

Det er IKKE tillatt å sette opp boder på terrassene/plattingene, samt etablere trapper og lignende ut over de målene som er fastsatt.

Markiser

Ved nyanskaffelse eller skifte av markiser skal ha følgende farge : Lys grå.

Andelseier har vedlikeholds- og forsikringsansvaret for selve terrassen/platten og markiser,

jfr. borettslagsloven § 5 – 12.

Zip Screen Solskjerming

Andelseiere kan montere Zip Screen Solskjerming. Den skal ha farge: Lys grå.

Den enkelte andelseier må selv bære investerings- og vedlikeholdskostnader.

B – og C blokkene

Det skal søkes Styret i BBL om inn-glassing av balkonger/altaner.

Det forutsettes at leverandøren Profil Fasade skal nyttes etter BBLs godkjenning.

På inn-glassede balkonger/altaner kan kun benyttes elektrisk grill. Andre grilltyper er ikke tillatt av branntekniske årsaker.

Balkongene skal være uoppvarmet og hovedsakelig følge utetemperatur.

Brannslokker må lett kunne bringes med ut på balkongene ved behov.

Andelseier har vedlikeholds- og forsikringsansvaret for selve inn-glassingen av balkongen/altanen, jfr. borettslagsloven § 5 – 12, jfr. Borgarting lagmannsretts dom publisert som LB-2008-161976.

Navneskilt

På ringeapparatet ved hoveddøren ordnes ved henvendelse til vaktmestertjenesten.

Nøkler

Oppbevaring av nøkler:

Borettslaget har avtale med TOBB om oppbevaring av hovednøkler. TOBB formidler bestilling av ekstra nøkler. Se TOBB sine hjemmesider

Innlåsing i leilighet:

Glemt, mistet nøkkelen/kort til leiligheten.
Borettslaget har avtale med NOKAS – Innlåsingsassistanse, tlf 916 45 956, som mot betaling, hjelper andelseier med innlåsing i egen leilighet.
Oppslag er satt opp i den enkelte inn-/oppgang

Dugnader

Hver mai arrangeres det dugnad i Bromstadenga Borettslag for at beboerne skal kunne ivareta sine fellesarealer på beste måte, dvs rydding etter vinteren og for å gjøre det pent rundt oss.